خانه > خبری > مراسم تحويل سال نو در مقر شورای ملی مقاومت ايران با حضور رئيس جمهور برگزيده مقاومت

مراسم تحويل سال نو در مقر شورای ملی مقاومت ايران با حضور رئيس جمهور برگزيده مقاومت


يا مقلب القلوب والابصار، يا مدبّر الليل و النهار، يا محول الحول والاحوال، حوّل حالنا الی احسن الحال
ای تغيير دهنده دل ها و بينش ها، ای دگرگون کننده روزگاران، ای خدای بزرگ!
بهار ايران را از زنجير اختناق و سرکوب برهان و نوروز آزادی را نزديک کن.
آغاز بهار و نوروز که نويدبخش پيروزی بر فاشيسم ولايت فقيه است، بر همه مبارک باد!
سال جديد را با تبريک و تهنيت به تمام هموطنانم آغاز می کنم.
آنها که در جشن چهارشنبه سوری باز هم با شعار مرگ بر ديکتاتور، تمايل جوشان خود برای آزادی را ابراز کردند. و با تبريک به اشرف نشان ها و مقاومت کنندگان در داخل ايران و سراسر جهان.
تبريک به تک تک اعضای شورای ملی مقاومت ايران،
تبريک به مبشران نوروز، مجاهدان آزادی در اشرف و ليبرتی که کلمه مجسم سرنگونی رژيم ولايت فقيه اند،
و همراه با شما، و هموطنان و دوستداران مقاومت، شادباش می گوييم به مسعود که در رهبری پيروزمند اين مقاومت، بهار حقيقی ايران زمين را شکوفا می کند. برادران، خواهران و هموطنان عزيزم!
پيام بهار، آفرينندگی و تغيير است. پيامش اين است که وقتی اراده های روشنايی بخش در کار است، از قعر تاريکی و انجماد نيز، روشنايی می تواند تابان شود. پيامش اين است که در کشاکش ميان کهنه و نو و در نبرد ميان زوال و زندگی، اين زندگی و رويش است که چيره می شود. به پيروزی رساندن اين نبرد در جامعه بشری، بر د وش انسان آگاه و فداکار و رزم آور است. انسانی که آزاد آفريده شده، هويت انسانی اش به او می گويد: به ظلم و ستم نبايد تن داد و بايد به هر قيمت، ستمگرانی را که می خواهند آزادی انسان را سرکوب و لگدمال کنند، به زير کشيد.
هموطنان عزيز!
مردم ايران، سه دهه جلوتر از بهار کشورهای عربی، بهار انقلاب و آزادی در ايران را شکوفا کردند. خمينی انقلاب ايران را سرقت کرد و به اميد و اعتماد مردم خيانت نمود، سپس با کشتار و قتل عام پيشتازان آزادی، می خواست ملت بزرگ ما را به ذلت تسليم بکشاند. او می خواست به ضرب دجالگری، جنگ و جنايت، و با شعار فتح قدس از طريق کربلا، سلطنت «آخوندی» را- تحت نام دين – نه تنها بر ايران، بلکه بر منطقه و جهان مسلط کند، ولی مردم ايران هرگز اين رژيم را نپذيرفته و تسليم آن نشدند. به عکس آخوندها را منفورترين ديکتاتوری عالم کردند. يعنی رژيمی که اگر يک روز از اعدام و شکنجه دست بردارد، ملت ايران آن را به زباله دان تاريخ می اندازد. يعنی رژيمی که بقای خودش را در گرو دستيابی به بمب اتمی می بيند و می گويد که اگر يک قدم عقب نشينی کند، برايش خطر سقوط دارد.
بله، آخوندها با مردمی روبه رو هستند که از ۳۰خرداد ۱۳۶۰تا ۳۰خرداد ۱۳۸۸ و تا امروز، دست از مقاومت و قيام برنمی دارند.
امروز آخوندها در اوين و قزل حصار و وکيل آباد و عادل آباد و کارون و کهريزک و صدها شکنجه گاه مخفی و علنی ديگر، از هيچ جنايتی فروگذار نمی کنند؛ اما در اين که مردم ما را به تسليم و سکوت بکشانند، شکست خورده اند. مردم ايران از سرنگونی رژيم ولايت فقيه دست برنمی دارند و چنين خواهد شد.
سی و سه سال است که آخوندها عليه سنتهای نوروزی و چهارشنبه سوری و سيزده بدر، ياوه گويی می کنند و برای جلوگيری از آن بگير و ببند راه می اندازند، ولی نتوانسته اند و هرگز نمی توانند جلو شعله های سرکش چهارشنبه سوری و فريادهای مرگ بر ديکتاتور و مرگ براصل ولايت فقيه را بگيرند.
بله، نمی توان خورشيد را کشت و نمی توان مانع روييدن لاله ها شد. زيرا زنان و مردانی هستند که در رنجها و در شکيبايی خود، گلبن های بهار را می رويانند. مثل همه مردم و جوانان و زنان و قيام آفرينان سراسر ميهن که با هر عقيده و مرام و مليت، در جبهه همسبتگی ملی، رژيم ولايت فقيه و ديکتاتوری پليد دينی را نمی خواهند. آنها می خواهند يک جمهوری آزاد و دموکراتيک را بر اساس رأی و انتخاب آزادانه بنا کنند. مثل مجاهدان آزادی در اشرف و ليبرتی، که از نبرد درخشان شان، نوروز امسال شور و گرما گرفته است.
پس، به قهرمانان اشرف و ليبرتی می گوييم: نوروز و بهار به شما سلام می کند. و آغاز دهمين بهار پايداری، هم چنانکه مسعود به شما گفته است، نوروز ترين نوروز هاست.

خواهران و برادران عزيز!
سال گذشته در روز ۱۹ فروردين، بر اساس طرح و دستور ولايت فقيه، زرهی های عراق برای پاکسازی خونين اشرف هجوم آورده بودند. اين ايستادگی سرخ فام شما بود که قتل عام را درهم شکست.
در فردای آن روز، می خواستند اشرفی ها را مقصر حمله و کشتار معرفی کنند؛ اما حقانيت و مظلوميت شما جهانی را تکان داد.
يک روز طرح انحلال سازمان مجاهدين را روی ميز گذاشتند. سپس دولت عراق نقشه تلاشی مجاهدين و پراکنده کردن آنها در پادگان هايی در سراسر عراق را در دستور خود گذاشت. اما شما بساط اين دسيسه ها را، يک به يک، برچيديد.
به مدت هشت ماه، ساعت به ساعت بر طبل يک ضرب الاجل سرکوبگرانه کوبيدند. گفتند، جار زدند و تنوره کشيدند که حمله و کشتار در راه است. بلندگوها را به ۳۰۰ عدد رساندند، مجروحان و بيماران ما را زجرکش کردند، و حلقه آن محاصره ضدانسانی را هر روز تنگ تر کردند. چه کسی می تواند فکرش را بکند که در مجموع ۶۷۷ روز شکنجه روانی با آن همه بلندگو و به طور شبانه روزی!
اما اينها جز بر مقاومت مجاهدين نيفزود.
شما ايستاديد و جهانی را به همبستگی برانگيختيد، از ژنو تا واشينگتن، ياران از خود گذشته شما شب و روز فرياد کشيدند ، مقاومت شما دنيايی را مسحور خود کرد تا سرانجام ديوار ضرب الاجل سرکوبگرانه فرو ريخت، و حمله و تاراج خزان درهم شکست.
در اين ايام، من به چشم ديدم که از ايستادگی شما، مبارزه برای آزادی دوباره عزيز و ارجمند شد و ارزش از ياد رفته مقاومت و منزلت فداکاری و پرداخت بها برای آزادی، دوباره در چهارگوشه جهان زنده شد.
آری، از اين گل صد برگ که شما ساخته ايد، از اين بهار که شما آفريده ايد، راستی که جهان جوان و پر گل و زيبا شد.

هموطنان عزيز!
در حاليکه ساعتهايی پيش، سومين گروه مجاهدان اشرف به کمپ آزادی، که بر خلاف اسمش هنوز يک زندان است، حرکت کرده اند،
در حاليکه گروه های بعدی هم اگر سازمان ملل و آمريکا و دولت عراق به تعهداتشان طبق سندهای رسمی، عمل کنند، خواهند رفت؛ با سرفرازی و افتخار، با غرور ملی و ميهنی، رو در روی فاشيسم دينی که قصد انهدام و نابودی مقاومت ايران را در مصاف اشرف داشت، و با قطع و يقين، اعلام می کنم: اشرف تکثير شد. گسترش پيدا کرد.
جوشيد. خروشيد. و به يک مسأله بين المللی در شمار مسائل شورای امنيت ملل متحد تبديل شد. از اتحاديه اروپا تا آمريکا برای آن، نماينده و سفرای ويژه تعيين کردند. موضوعی که در آمريکا دموکرات و جمهوريخواه نمی شناسد و طيف وسيعی از چهره ها و دولتمردان آنها را در برگرفته و وجدان بشريت معاصر را شعله ور کرده است.
با يک نگاه به سلسله زنجير بهم پيوسته کنفرانس های بين المللی که از صنعا و قاهره تا واشينگتن و لندن و بروکسل و برلين و پاريس جريان داشت. و با جلسات و استماع های پی درپی پارلمانی و حقوقی و سياسی در سراسر سال ۹۰، ميتوان دريافت که وجدان انسانی و مقاومت برای آزادی و تحسين شورانگيز از ايستادگی مجاهدين شعله می کشد.
بسيار هستند چهره ها و شخصيتها و تحليل گران و متفکرانی که می گويند سرنوشت مجاهدان اشرف و ليبرتی نه فقط با آينده ايران و منطقه گره خورده است، بلکه در رويارويی با ملايان اتمی حاکم بر ايران، مستقيماً در ارتباط با صلح و امنيت جهانی است.
بله، حالا وضعيت مجاهدين و مقاومت ايران در اشرف، از حالت فشردگی و دور و کور خارج شد و اکنون ما با فنری باز شده، از آهن و پولاد و ايستادگی و مقاومت و شرف، روبه رو هستيم. اخگری که در جای جای ميهن و در عراق و کشورهای عربی و اروپا و آمريکا و استراليا و کانادا رويان و فروزان شده است.
علاوه بر کميساريای عالی پناهندگان ملل متحد، که موقعيت و حقوق قانونی مجاهدان اشرف را اعلام کرد، علاوه بر شورای اروپا و پارلمان اروپا و نمايندگان منتخب بيش از يک ميليارد مردم جهان، علاوه بر همبستگی ۱۰۰۰۰شهر اروپايی از طريق شهردارانشان،
حالا اتحاديه جهانی وکلا با بيش از ۲ ميليون حقوقدان در ۱۱۰ کشور جهان نيز وارد شده است.
بله، مجاهدين دفتر حسابهای ارتجاع حاکم بر ايران و مزدوران و پشتيبانان آن را در هم پيچيدند و طرحی نو درافکندند که فلک توطئه ها و طرح و برنامه آخوندهای ضدبشر را از هم می شکافد. پيش می رود. روشنتر و شعله ورتر می شود.
به ياد می آوريم يک دهه پيش، به خواست رژيم و در نتيجه مماشات ننگين دولتهای آمريکا و انگليس با فاشيسم مذهبی، مراکز مجاهدين در عراق بمباران شد – بدون اين که در جنگ شرکت کرده و حتی يک گلوله شليک کرده باشند- قرارگاههای آنها مصادره شد.
راستی که چه تحولات و رخدادها و آزمايشهای خطير و شگفت آوری در اين يک دهه بر مجاهدين و شورای ملی مقاومت ايران گذشت. رژيم، امکانات ۱۲ دولت را عليه آنها به کار گرفت تا مقاومت را درهم بشکند. بارها آخوندهای حاکم بر تهران، با ذوق زدگی شتابان اما پر بلاهت، از پايان کار مقاومت خبر دادند. اما خيلی زود شما اشرف را به شهری آرمانی جهش داديد که سمبل مقاومت در جهان شد. چشم انداز يک جامعه دموکراتيک، يک فراخوان دائمی به تغيير، الهام بخش زنان و جوانان برای کسب آزادی و برابری که نظم ارتجاعی حاکم را از بنياد می لرزاند.
حالا باز شما، دست اندرکار طرحی نو و آفرينش های ديگری هستيد. تحولات امروز اشرف، سرآغاز دوران نوينی است؛ دورانی که ايمان و اراده رزم آور شما، يعنی بزرگترين ذخيره تغيير بهار آزادی مردم ايران، را به ارمغان می آورد.

هموطنان عزيز!
در اين سالها، آخوندها برای حفظ قدرت پوسيده خود، مماشات دولتهای غرب را به ياری گرفته، با انواع پرونده سازی ها و ليست گذاريها، مقاومت مردم ايران را محاصره کردند.
در اروپا، چنان که می دانيد، برچسب زنی ها و توطئه گريها عليه جنبش مقاومت در اساس فرو ريخت.
در آمريکا نيز در همين سال شاهد سقوط سياسی و اخلاقی ليست گذاری وزارت خارجه آمريکا عليه مجاهدين بوديم. به خصوص که جبهه گسترده يی از شخصيتهای شريفی که در زمره عالی ترين فرماندهان نظامی و مقامهای ارشد دولتهای ۲۰ سال اخير آمريکا بوده اند، ادامه ناموجه اين ليست گذاری را به چالش کشيد ه اند.
آخوندهای حاکم بر ايران گفته اند که حذف نام مجاهدين از ليست آمريکا در حکم اعلان جنگ با جمهوری اسلامی است. بنابراين برای اين که مسئوليت جنگ با اين رژيم متوجه هيچ طرفی نشود، با صدای بلند اعلام می کنيم که درهم شکستن اين ليست از ابتدا تا انتها برعهده مقاومت ايران بوده و هست و لاغير.
مردم و مقاومت ايران و پايداری پاکبازانه اشرفيها و اشرف نشانها، به دوران اين ليست گذاريها پايان می دهند و اين البته اعلان جنگ صد برابر به ديکتاتوری آخوندی است که به پايان کار خود رسيده است.
رژيم ولايت فقيه از ترس فوران قيامهای مردم ايران اختناق وحشيانه را شدت بخشيده است. دستگيری دانشجويان، وکلا، خبرنگاران، زندانيان سياسی پيشين و اعضا خانواده های اشرفی ها را افزايش داد و با بدار آويختن دست کم ۶۷۰ نفر، شمار اعدامها را به يکی از بالاترين رکوردهای آن در دو دهه اخير رساند. با اين همه نتوانست تزلزل و بحران زدگی خود را چاره کند.
رسوايی دزدی سه هزار ميليارد تومانی مقامهای رژيم، سقوط ارزش ريال به ميزانی که در تاريخ ايران بی سابقه است، رکود اقتصادی ويرانگر، بيکاری ۳۵ درصدی و تورم ۵۰ درصدی، همه و همه مصائبی است که بهای آن را تماماً هموطنان ما پرداخته و می پردازند. اما هر يک، در عين حال، وجهی از بحران سياسی رژيم را تشکيل می دهد.
همچنين بحران درونی رژيم به جايی رسيد که در فروردين گذشته، رئيس جمهور گماشته ی ولی فقيه ارتجاع، در مقابل او نافرمانی در پيش گرفت و خامنه ای نه قادر به رام کردن او شده نه قدرت حذف او را دارد.
در نمايش انتخابات مجلس رژيم، خامنه ای آن قدر از شکنندگی رژيم اش ترسيد که برخلاف تمام سه دهه گذشته قادر نشد جناح های رقيب را در اين نمايش شرکت دهد.
خامنه ای که حکومتش در داخل ايران به خود می لرزد، برای حفظ متحد منطقه يی خود، به شراکت مستقيم و همه جانبه در سرکوب قيام سوريه روی آورد، اما انقلاب سوريه و جانفشانی مردم شجاع و قهرمان آن، فاشيسم ولايت فقيه را در معرض يک ضربه کمرشکن قرار داده است.
بله، اين يک نظام محاصره شده در ميان بحرانهای مهلک درونی و بيرونی است. به همين دليل برون رفت خود را در جنگ با جامعه جهانی و مردم منطقه و به طور خاص در مقابله با ساکنان اشرف و جنبش مقاومت يافته است. اما بايد يقين کرد که بهار ايران زنجيرها را از هم خواهد گسست، و هر مانعی را از سر راه برخواهد داشت و زنان و جوانان ايران، دانشجويان، کارگران، و همه ستمديدگان و غارت شدگان، دست در دست هم، بهار بزرگ ايران زمين را شکوفا خواهند کرد.
بنابراين می خواهم به هموطنانم به ويژه به جوانان دلير اين حقيقت را يادآوری کنم که:
نوروز خورشيدی است که از مبارزه و قيام شما سر می زند. شکستن زنجيرهای ناتوانی و يأس و ناباوری که جامعه را از مبارزه و فداکاری باز می دارد، مسئوليت شماست
و اين شماييد که می توانيد نوروز آزادی مردم و ميهن خود را به دست بياوريد.
اجازه بدهيد در آغاز سال نو، برای آزادی ملت اسيرمان دعا کنيم.

ای خدای بزرگ!
نوروز آزادی ايران زمين را نزديک کن
رشته های همبستگی و همدلی ميان تمام اقشار ملت ايران در مقابل رژيم ولايت فقيه را محکم کن
رزمندگان و مجاهدان آزادی را که در کار خلق دوران تازه يی از پيکار برای آزادی هستند، نصرت بخش!
به مردم ما در ايران اسير به ويژه جوانان دلير و شير زنان ايران زمين کمک کن.
کمک کن تا نحوست «بی هزينه گی» و آزادی بی هزينه را بزدايند و با کلمه فدا و با پرداخت حداکثر بها بپا خيزند و با همه توش و توان خود يوغ ستم آخوندها را در هم بشکنند.
خدايا به مردم عراق کمک کن سلطه شوم رژيم ولايت فقيه بر سرنوشت خود را که بدترين کابوس پر رنج و خون تاريخ عراق برادر است در هم بشکنند و از آن رهايی يابند.
خدايا مردم سوريه را در مقابل سرکوب خونين و وحشيانه به پيروزی و آزادی برسان!
و سرانجام خدايا، برای آزادی و امن و سلامت تمام مردم منطقه و مردم ايران، بهاران و عيد فرخنده آزادی و حاکميت مردم را در ايران زمين محقق کن.
نوروز پيروز، بر تمام شما مبارک باد.

Advertisements
دسته‌ها:خبری
  1. هنوز دیدگاهی داده نشده است.
  1. No trackbacks yet.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: